Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informează-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” (ANPLS)
Notă: Este inclusă (are doar 100-150ha) în RNLS – Rezervația Naturală Lacul Snagov (1147,7ha). 
Vezi prima ANPLS-Broșură de Prezentare (nivel 2011)
 [necesită actualizare cu habitatele și speciile găsite de cercetători în perioada 2011-2012 și apoi până în 2016: 171 > 266 > 311 specii protejate, rare, amenințate].

Rezervația Naturală Lacul Snagov are o importanță deosebită arheologică, istorică, culturală și naturală, fiind situată la mică distanță de capitala țării și preferată ca zonă de eco – agrement atât de bucureșteni cât și de ploieșteni. Este formată din habitate terestre și acvatice cu o însemnată biodiversitate vegetală și animală. 

Prin HCM 894/1952, a fost declarată ca rezervație complexă întreaga zonă ecologică Snagov, cu pădurile care inconjoară lacul Snagov, ca rezervație ce reprezintă centrul unei ecoregiuni întregi – ecoregiunea Snagov.

În prezent, conform Legii nr. 5/2000, sunt declarate rezervații și monumente ale naturii 100 ha din lacul Snagov și 10 ha pădure din fostul Codru al Vlăsiei, acestea din urmă fiind situate în imediata vecinătate a lacului Snagov. 
Pentru detalii suplimentare vezi legislația aferentă protecției mediului.  

Deși aria a fost protejata pentru 6 specii din care una invaziva (Nelumbo nucifera – Lotusul indian) – in zona Snagov au fost inventariate circa 900 din care au rezultat circa 171 specii protejate si rare, in urma inventarierilor si studiilor științifice realizate de Fundatia Snagov in perioada 2011-2012. 
Pentru detalii suplimentare vezi sub-paginile specifice si secțiunea de biodiversitate cu specii protejate

O mare parte din informațiile prezentate în prezentele pagini de site (din secțiunea de mediu/ecologie) au la baza

PLAN de MANAGEMENT ANPLS și REGULAMENT ANPLS și studiile științifice ce stau la baza acestora realizate de cercetători. Astfel, fără aprobarea scrisă a Fundației Snagov, a Custodelui Fundatia Snagov, sunt interzise copierea, multiplicarea și/sau preluarea din documentații (text, imagini etc.). 

Sursa date: Plan de management si Regulament ANPLS (MO 318bis din 18.05.2016 – disponibil si în http://Forum.FundatiaSnagov.ro – sectiunea C:1:

=> Prezentare ANPLS pe baza extraselor din Planul de Management:

Lacul Snagov este o rezervaţie naturală cu suprafață de 100 ha, declarată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate. La nivel internațional poate fi încadrată în categoria IV IUCN – Rezervații naturale – arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecția și conservarea unor habitate și specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, hidrologic, etc.. Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 894/1952 s-a înființat Rezervația Complexă Snagov, cu suprafața de 1147,70 ha, iar prin Decretul nr. 142/1952, comunele din raionul Snagov, regiunea București, au fost declarate ca „stațiuni recreative muncitorești”.

Aria naturală protejată Lacul Snagov face parte din patrimoniul național natural, datorită ansamblului componentelor şi structurilor fizico-geografice, floristice, faunistice şi biocenotice ale mediului natural, ale căror importanţă şi valoare ecologică, ştiinţifică, biogenă, sanogenă, peisagistică şi recreativă au o semnificaţie relevantă sub aspectul conservării diversităţii biologice floristice şi faunistice, al integrităţii funcţionale a ecosistemelor, conservării patrimoniului genetic, vegetal şi animal, precum şi pentru satisfacerea cerinţelor de viaţă, bunăstare, cultură şi civilizaţie ale generaţiilor prezente și viitoare.

La baza creării acestei arii naturale protejate a stat în principal conservarea biodiversității, respectiv menţinerea într-o stare favorabilă, sau refacerea habitatelor naturale şi a populaţiilor speciilor de faună şi floră sălbatice. În urma inventarierilor științifice din perioada 2011 – 2012, strict în perimetrul ariei naturale protejate Lacul Snagov, valoarea științifică și conservativă a fost confirmată prin existența de habitate și specii de interes comunitar identificate pe teritoriul ariei naturale protejate Lacul Snagov: 2 habitate: 3150 Lacuri eutrofe naturale, 3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale și un total de 47 de specii protejate.

Aria naturală protejată Lacul Snagov este situată în partea de nord a județului Ilfov, la aproximativ 35 de kilometri de Municipiul București și la mai puțin de 18 kilometri distanță de Aeroportul Internațional București – Otopeni, și are următoarele coordonate geografice 44042´47.41´´ latitudine nordică și 260010´02.02´´ longitudine estică.

Calitatea apei din lacul de acumulare Snagov este monitorizată permanent de Administrația Națională „Apele Române”, iar în perioada 2012 – 2014 s-au realizat o serie de măsurători complexe, astfel încât concluziile sunt că în prezent, se poate vorbi de o stare ecologică bună a calității apei lacului de acumulare Snagov, fără pericole sau riscuri.

Din punct de vedere al elementelor biologice, lacul de acumulare Snagov se încadrează în stare ecologică moderată, elementul determinant fiind dat de macronevertebrate.

Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali, lacul de acumulare Snagov se încadrează în stare ecologică moderată. Ca urmare a aplicării celei mai defavorabile situații, din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici, corpul de apă se încadrează în starea ecologică moderată, elementele determinante ale stării aparținând grupei oxigen.

Din punct de vedere al poluanților specifici, lacul de acumulare Snagov se încadrează în stare ecologică foarte bună.

Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat lacul de acumulare Snagov în stare ecologică moderată, elementele determinante fiind cele din regimul de oxigen precum și elementele biologice din grupa macronevertebratelor. 

Din punct de vedere al stării chimice corpul de apă s-a încadrat în starea chimică bună.

În perimetrul lacului Snagov și pădurile învecinate găsesc condiții favorabile de supraviețuire aproape 70% din totalul de specii de mamifere prezente în sudul României.

În cadrul ariei, peisajul din zona Snagov cuprinde trei unități distincte:

Pădurea Snagov – cu înfățișarea sa maiestuoasă, amintește de vestiții Codrii ai Vlăsiei din care făcea cândva parte. Păstrează exemplare de stejari seculari, frasini și tei monumentali și seculari, care ating diametre de 80 – 1400 cm și înălțimi de peste 30 de metri. Printre arborii masivi se dezvoltă tufișuri de alun, cătină, lemn câinesc și soc.

Lacul Snagov – cu maluri și golfuri în care vegetația tipică de baltă s-a păstrat, fitocenozele acvatice și palustre fiind caracterizate de specii precum Nymphaea alba – Nufărul alb, Nuphar lutea – Nufărul galben, Iris pseudacorus – Irisul de baltă, Phragmites australis – Stuful, Typha sp. – Papura, etc.

Cadrul antropic care este definit de construcțiile dispuse de-a lungul malurilor lacului. 

Presiunea antropică în perimetrul lacului Snagov produce pe lângă efecte directe, imediate, și consecințe indirecte cum ar fi poluarea, distrugerea habitatelor, micșorarea populațiilor speciilor, sau impact pe termen lung, manifestat prin dispariția unor populații importante sau a unor specii din zonă, precum și întreruperea conectivității habitatelor.

LUP:2021 * Pagina actualizată în cadrul  proiectului “Explorează și ajută patrimoniul natural al Zonei Snagov, cu cel mai mare lac natural al României“.
Proiect co-finanțat de MOL România (www.MolRomania.ro) și Fundația pentru Parteneriat (www.REPF.ro) .
Pagina conține exclusiv opinia autorului, iar finanțatorii nu răspund în nici un fel de informațiile din această publicație.

* Mai multe detalii la office@FundatiaSnagov.ro / Tel: 0720 762468

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?