Activități permise și restricții

Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informează-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Activitati permise și restricții în ANPLS  >> (link ver pdf /  link în FORUM

REGULAMENTUL ARIEI NATURALE PROTEJATE LACUL SNAGOV

CAPITOLUL I – ÎNFIINŢAREA, SCOPUL ŞI MANAGEMENTUL ARIEI NATURALE PROTEJATE LACUL SNAGOV

Art. 1. Lacul Snagov identificat prin codul 2.560, a fost declarat arie naturală protejată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate.

Art. 2. Scop și patrimoniu protejat

a) Aria naturală protejată Lacul Snagov are ca scop protejarea şi conservarea biodiversităţii din perimetrul desemnat, în concordanţă cu prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Categoriile de valori incluse în perimetrul ariei sunt multiple: faunistice, botanice, peisagistice, istorice şi culturale. Un plus de valoare științifică și conservativă este conferit de habitatele și speciile de interes comunitar identificate pe teritoriul ariei naturale protejate Lacul Snagov: 2 habitate: 3150 Lacuri eutrofe naturale, 3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale, și un total de 47 de specii protejate.

Art. 3. Managementul ariei naturale protejate Lacul Snagov se asigură în baza Convenţiei de custodie, a Planului de Management şi a prezentului Regulament, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. Reglementarea activităţilor

a) Custodele ariei naturale protejate, autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariei naturale protejate, precum şi persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri ori care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului regulament;

b) Emiterea actelor de reglementare pentru planuri, proiecte, activități în aria naturală protejată se realizează numai cu avizul custodelui ariei naturale protejate. Avizele emise de custode pentru construcții provizorii, ecologice precum și pentru amenajări ale terenului din zona de protecție, trebuie să prevadă ca la sfârșitul duratei de utilizare, să se asigure în totalitate și pe cheltuiala beneficiarului, revenirea la stadiul natural al habitatului din zona respectivă.

c) Custodele ariei naturale protejate are drept de control/constatare, conform art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar aplicabilitatea este în perimetrul și vecinătatea ariei naturale protejate, de către personalul cu atribuții de control din cadrul structurilor de administrare / custozilor ariilor naturale protejate, conform art. 50 alin. (4);

d) Lățimea zonei de protecție din jurul lacului Snagov este 5 metri, conform prevederilor din Anexa nr. 2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Custodele ariei naturale protejate Lacul Snagov este Fundația Snagov, conform Convenției de custodie nr. 354 din 08.07.2014, cu sediul în Șoseaua Snagov, Nr. 78, Snagov sat, Comuna Snagov, cod 077165, Telefon: 0730 097 505, Fax: 0372 005 110, email: custode@FundatiaSnagov.ro.

CAPITOLUL II – ACTIVITĂŢI INTERZISE ÎN PERIMETRUL ARIEI NATURALE PROTEJATE LACUL SNAGOV

Art. 5. Interdicții generale, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) Se interzice intrarea ori desfășurarea de activități în aria naturală protejată fără permisul de acces eliberat de custode;

b) Nefurnizarea informațiilor și datelor solicitate de autoritățile competente pentru protecția mediului și de administratorii ariilor naturale protejate / custode, necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor legate de administrarea ariei naturale protejate;

c) Sunt interzise desfăşurarea activităţilor care pot să genereze poluarea ori deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor protejate, atunci când aceste activităţi au sau pot avea un efect semnificativ;

d) Se interzice realizarea de săpături, excavaţii şi orice alte lucrări care modifică configuraţia naturală a terenurilor din ariile naturale protejate, fără avizul custodelui;

e) Este interzisă introducerea de specii sălbatice alohtone fără efectuarea unei evaluări a impactului acestei introduceri, asupra speciilor de floră şi faună indigene;

f) Se interzice realizarea de focuri de artificii și petarde în perimetrul ariei naturale protejate Lacul Snagov cât și în vecinătate, astfel încât zgomotele și vibrațiile generate să nu aibă un impact puternic negativ asupra faunei. Existența pădurii, riverană lacului și deci ariei naturale protejate, implică o restricție suplimentară pentru acest tip de activitate, de minim 500 metri față de pădure, conform art. 34 alin. (2), pct. 6 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată;

g) Se interzice utilizarea pe timp de noapte a surselor luminoase precum lasere, stroboscoape, neoane, proiectoare și alte surse de lumină puternică și directă, precum și surse de foc precum lampioane zburătoare.

Art. 6. Interdicţii referitoare la ambarcaţiuni motorizate:

a) Este interzisă circulaţia ambarcaţiunilor cu viteze mai mari de 20 km/h, în baza justificărilor specialiștilor din studiile științifice;

b) Este interzisă circulaţia ambarcaţiunilor motorizate în afara culoarelor de navigaţie stabilite prin Regulamentul de navigaţie a lacului Snagov, cu excepţia celor care sunt utilizate pentru desfăşurarea activităţilor de management, verificări, control în aria naturală protejată, precum: custodele ariei naturale, Autoritatea Navală Română, autorităţile de mediu, Căpitănia Portului Snagov, Poliţia Transporturi Navale Snagov, alte instituţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi altele asemenea;

c) Se interzice navigaţia ambarcațiunile cu motor la o distanţă mai mică de 50 metri față de maluri. Riveranii se deplasează între propria locație și culoarele navigabile cu viteză mică de maxim 5 km/h, sub pragul de panică al faunei;

d) Este interzisă circulația pe lac a mai mult de două ambarcațiuni motorizate, desfășurată simultan și în același sens, la o distanță mai mică de 250 metri între acestea;

e) Este interzisă circulația pe lac a ambarcațiunilor care generează un nivel de zgomot mai mare de Leq = 45 dB (A);

f) Este interzisă folosirea ambarcațiunilor motorizate în perimetrul ariei naturale protejate pentru alte activități decât traversare, precum: concursuri, acrobații, cascadorii, demonstraţii sau a pregătirilor pentru acestea, conform prevederilor art. 52 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare;

g) Este interzisă parcurgerea repetată, de mai mult de 4 ori per oră, de către aceeași ambarcaţiune motorizată a uneia sau mai multor zone din aria naturală protejată Lacul Snagov, inclusiv de către riverani;

h) Este interzis accesul pe lac al ambarcaţiunilor necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, conform prevederilor din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 920/2003 pentru aprobarea Regulamentului de navigație pe Lacul Snagov;

i) Este interzis accesul ambarcațiunilor pe lac fără a fi asigurată unicitatea identificării vizuale, prin inscripționarea numerelor de înmatriculare solicitate de Autoritatea Navală Română sau prin etichete adezive tipizate, furnizate la cerere, odată cu avizul custodelui de intrare în aria naturală protejată Lacul Snagov;

j) Este interzisă desfăşurarea activităţilor de întreţinere a ambarcațiunilor direct pe suprafața lacului, dar și în imediata vecinătate, dacă există riscul de scurgeri de uleiuri, combustibili, lubrifianți, detergenți sau alte substanțe poluante;

k) Este interzisă staționarea în aria naturală protejată cu durate mai mari de 15 minute în alte locuri decât cele menționate în permisul eliberat de custode;

l) Este interzisă producerea de valuri mai mari de 30 cm de către ambarcațiunile motorizate, în special când ambarcațiunile sunt cu chilă și au viteză mare, facilitat de motoarele termice puternice;

m) Este interzisă utilizarea ambarcațiunilor de tip skijet, inclusiv pentru activități de tip Flyboard;

n) Este interzisă tractarea oricăror obiecte gonflabile cu și pentru pasageri de către ambarcațiunile de viteză, inclusiv skijet-uri, în scop de agrement.

Art. 7. Interdicții referitoare la construcții:a) Este interzisă realizarea construcţiilor permanente în aria naturală protejată Lacul Snagov, pe suprafaţa lacului și în special în zona de protecţie a acesteia;

b) Funcțiunile dorite se pot asigura prin construcții provizorii cu impact redus asupra mediului cu condiţia deţinerii tuturor aprobărilor și avizelor necesare, conform legislaţiei în vigoare, precum şi cu condiţia neafectării biodiversităţii şi a stării de conservare a speciilor şi habitatelor;

c) Tipurile de construcții provizorii acceptate cu condiţia respectării prevederilor lit. b) sunt: pontoane, debarcadere, garaje, foișoare, magazii, bazine, piscine, garduri, poduri, rețele și puncte pentru diferite instalații electrice și apă, lucrări de amenajare asociate și aferente acestora, precum și orice alte construcții asemănătoare și lucrări asociate;

d) Este interzisă realizarea de fragmentări și bariere ecologice în aria naturală protejată Lacul Snagov, în special în zona de protecție și în zona de mal, în special pentru amenajări sub forma de: maluri betonate și garduri compacte, precum și modificări ale malurilor prin umpluturi, escavări, destufizări ori alte lucrări ce distrug, modifică ori afectează habitatele specifice;

e) Este interzisă modificarea configuraţiei naturale a malurilor, precum şi realizarea lucrărilor fără respectarea documentațiilor avizate.

Art. 8. Interdicții referitoare la pescuit:

a) Se interzice orice fel de pescuit cu excepţia variantei în care toți peștii prinși se eliberează imediat după capturarea lor, cât și situațiile prezentate în art. 13, lit. d), punct iii), art. 14, lit. a) și 14, lit. b) din prezentul regulament;

b) Se interzice pescuitul, în perioada de prohibiție, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare;

c) Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, prin administratorul resurselor acvatice vii, va furniza lista speciilor, dimensiunile, cotele, perioadele și locurile de pescuit permise;

d) Se interzice colectarea momelilor vii din aria naturală protejată Lacul Snagov, precum: pești mici sau pui ai acestora, lăcuste, libelule, broaște, pui de păsări, realizarea de săpături în zona palustră și la malurile lacului după râme și altele asemenea;

e) Se interzice utilizarea metodelor şi mijloacelor de captură şi ucidere a faunei, precum: curent electric, ancore și ostie, combinate cu surse luminoase, precum și utilizarea de plase, setci, năvoade, vârșe ori alte construcții și instrumente cu destinații și utilizări similare.

Art. 9. Alte categorii de interdicții:

a) Se interzice desfăşurarea activităţilor care pot genera poluarea, deteriorarea sau reducerea suprafeţei habitatelor, precum și perturbări ale efectivelor speciilor de interes comunitar și naţional în concordanţă cu obiectivele de protecție și conservare a speciilor și habitatelor din aria Naturală protejată Lacul Snagov, după cum urmează

i. activitățile care ar putea afecta habitatele de la maluri, precum: reducerea zonelor cu vegetaţie palustră, excavări, compactări, extinderi de terenuri în lac, îndiguiri, betonări

ii. colectarea de specii de floră și capturarea speciilor de faună sălbatică, cu excepțiile celor prevăzute de art. 13, lit. d) din prezentul Regulament;

iii. introducerea de specii alohtone în aria naturală protejată Lacul Snagov și vecinătăți, precum nuferi exotici, peşti exotici și altele asemenea;

iv. arderea stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase;

b) Se interzice desfăşurarea activităţilor generatoare de zgomot, cu valori mai mari de 45 db, şi vibraţii, ce ar putea duce la perturbări asupra faunei sălbatice protejate din aria naturală protejată Lacul Snagov;

c) Se interzice alimentarea cu apă din lac pentru irigaţii, sau pentru construcţii publice sau private fără aviz de gospodărire a apelor și fără avizul custodelui;

d) Se interzice evacuarea de ape uzate ori pluviale în lac, provenite de la riverani, precum golire piscine, ape uzate menajere, şi altele asemenea, fără acordul autorităților competente şi a custodelui;

e) Se interzice evacuarea deșeurilor solide ori lichide de orice fel pe teritoriul ariei naturale protejate Lacul Snagov, în apă și pe malurile lacului Snagov;

f) Se interzice vânătoarea, capturarea de faună, ori colectare de ouă în perimetrul ariei naturale protejate sau zona de protecție.

Capitolul III – Activităţi permise în perimetrul ariei naturale protejate Lacul Snagov

Art. 10. Activităţi referitoare la menţinerea habitatelor şi speciilor:

a) Intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe bază studiilor ştiinţifice şi avizul custodelui ariei naturale protejate Lacul Snagov;

b) Intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi a reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza de studiilor ştiinţifice și avizul custodelui;

c) În cazul apariției unor specii invazive de plante ori faună care periclitează integritatea ecosistemelor se vor lua măsuri în conformitate cu prevederile legislative în vigoare și fundamentate prin studiile ştiinţifice, însoțite de avizul custodelui;

d) Acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, în baza aprobării autorităţii publice centrale în domeniu.

Art. 11. Activități permise referitoare la ambarcațiuni în aria naturală protejată Lacul Snagov cu acordul custodelui:

a) Accesul ambarcaţiunilor cu propulsie manuală ori motor electric care de regulă au viteze mici, nu fac zgomote ori vibrații și generează valuri foarte mici;

b) Accesul ambarcațiunilor recomandate pentru lacuri interioare și anume cu fund plat ori tip catamaran și motorizare redusă și care fac valuri cu înalțime mai mică de 30 cm;

c) Accesul ambarcațiunilor motorizate deţinute, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, de către riveranii ariei naturale protejate Lacul Snagov, precum cele special proiectate pentru viteză, cu chilă și capacități mari ale motoarelor, acestea având drept doar de traversare a ariei naturale protejate, cu viteze de maxim 20 km/oră, astfel încât înalțimea valurilor create să nu depăşească 30 cm şi impactul asupra malurilor și habitatelor protejate să fie redus;

d) Antrenamente şi activități sportive, profesioniste, tradiționale cu ambarcațiuni fără motoare, gen caiac, canoe, canotaj și similare, însoțite de ambarcațiuni ale antrenorilor ori organizatorilor, cu fund plat ori tip catamaran și motorizare de maxim 40 CP;

e) Staţionarea ambarcaţiunilor motorizate este permisă la pontoanele și debarcaderele publice și a celor realizate legal, fără staționări la distanțe mai mici de 50 metri de maluri ori pe culoarele de navigație;

f) Sunt exceptate de la prevederile literei b), c) şi e) ambarcațiunile autorităților, aflate în misiune, patrulări, controale ori similar.

Art. 12. Activități permise legate de construcții cu avizul custodelui ariei naturale protejate Lacul Snagov:

a) Construcţiile riverane ariei naturale protejate Lacul Snagov realizate pe teritoriile comunelor Snagov, Gruiu şi Ciolpani se vor realiza cu respectarea regimului construcțiilor imobilelor prevăzute în Planurile Generale de Urbanism ale comunelor. Construcțiile propuse vor respecta tradițiile arhitectonice locale şi vor fi proiectate astfel încât să se încadreze în peisajul natural, prin includerea materialelor și soluțiilor ecologice, amenajarea grădinilor fiind făcute fără specii alothone cu păstrarea plantelor palustre, locale, în zona de protecție;

b) Lucrările de amenajare, întreţinere, reparare, consolidare a construcțiilor existente. Pentru cele deja existente legal în zona malului, vor include progresiv ajustări în scopul revenirii malurilor la stadiul natural și a reducerii barierelor ecologice și a presiunilor antropice;

c) La întocmirea planurilor de urbanism se va ţine cont de prevederile Planului de Management, a legislației în vigoare și a principiilor ecologice.

Art. 13. Activități permise legate de ecoturism, agrement, activități sportive cu acordul custodelui:

a) Activități și evenimente publice de ecoturism, de informare, conștientizare și de educație ecologică;

b) Activități de agrement în zone special amenajate sezonier sau ocazional și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

c) În locațiile riverane se pot organiza petreceri în spații special amenajate, închise, bine antifonate ori în aer liber, cu condiția menținerii nivelului de zgomot sub limita de 45 db, la limita ariei naturale protejate, și respectarea măsurilor convenite cu custodele;

d) Activități tradiționale specifice zonei Snagov:

i. deplasări cu ambarcațiuni tradiționale precum luntrea, și asimilate precum caiace, şi alte asemenea;
ii. recoltarea limitată cantitativ şi zonal de stuf, papură, brădiș, precum: Miriofilum spicatum, Ceratophyllum demersum, scoici de lac – Anodonta cygnea și raci pentru utilizarea demonstrativă, educațională și, în context de sărbători pentru: acoperișuri, garduri, diferite obiecte, inclusiv artizanale, pescuit cu instrumente şi tehnici de pescuit locale;

iii. pescuit tradițional cu năvodul, corelat cu estimarea populațiilor și cotelor per specie de pește, estimate anual și avizate de Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, în cadrul evenimentelor publice organizate, maxim trei zile pe an, maxim 600 kg pește per zi. Peștele reținut va fi furnizat gratuit în aceeași perioadă în comunitate.

Art. 14. Activități permise legate de pescuit cu avizul sau acordul custodelui ariei naturale protejate Lacul Snagov:

a) Activitățile de pescuit recreativ – sportiv, cu condiția eliberării peștilor capturați, realizate de către persoanele juridice sau fizice autorizate de gestionarul sau administratorul resurselor acvatice vii, Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură;

b) Activitatea de pescuit în scop comercial, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008, cu modificările și completările ulterioare, numai dacă din studii și monitorizări realizate de Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, sunt estimate populațiile speciilor de pești, tendințele evolutive, nevoile din lanțurile trofice în raport cu speciile protejate, și dacă din sporul natural se pot aloca cote pentru pescuit, respectiv pentru consum uman;

c) Fotografierea și filmarea capturilor în zonă sau cu fundal din aria naturală protejată Lacul Snagov, în scop comercial;

d) Introducerea de momeli vii ori artificiale achiziționate din afara ariei naturale protejate Lacul Snagov, cu precizarea faptului că resturile de momeli ori ambalaje trebuie colectate și eliminate în afara ariei naturale protejate Lacul Snagov.

CAPITOLUL IV – MODALITĂȚI DE VIZITARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE LACUL SNAGOV

Art. 15. Accesul persoanelor în aria naturală protejată Lacul Snagov cu excepţia riveranilor, autorităţilor competente, şi celor în scop de cercetare, se poate face cu acordul custodelui, pe baza achitării unui tarif, conform Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii / custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial.

Art. 16. Tarifele sunt cele aprobate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Acesta se percepe pe loc sau la sediul custodelui.

Art. 17. Excepție de la plata tarifului fac: membrii comunităţilor locale, precum: riverani, localnici, personal de deservire a unităţilor de ecoturism desfăşurat în aria Naturală protejată Lacul Snagov şi riveran, personalul custodelui, personalul Academiei Române, persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de cercetare pe suprafaţa ariei naturale protejate, reprezentanţii autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi a structurilor din subordine, autorităţile judeţene pentru protecţia mediului, persoanele cu handicap şi copiii sub 7 ani, proprietarii / concesionarii şi administratorii de terenuri şi luciu de apă din aria naturală protejată respectivă, persoane care desfăşoară activităţi autorizate prin acte de reglementare în vigoare pe teritoriul ariei protejate, Administrația Națională „Apele Române”, Regia Națională a Pădurilor, Agenţia Naţională de Pescuit și Acvacultură, personal cu atribuții de control şi intervenții, în exercițiul funcțiunii precum cei de la Ministerului Administraţiei şi Internelor, autorităţi locale şi judeţene.

Art. 18. Vizitarea ariei naturale protejate Lacul Snagov este permisă numai pe traseele turistice, respectiv culoarele prevăzute și prezentate în hărțile de pe panourile de la accesele publice ori din internet. Abaterea de la traseele menţionate mai sus este permisă numai în baza acordului custodelui, iar persoanele pot fi însoțite de către custodele ariei naturale protejate Lacul Snagov sau reprezentanți ai acestuia.

CAPITOLUL V – REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ LACUL SNAGOV

Art. 19. Cercetarea științifică are ca scop primordial dezvoltarea cunoașterii stării ecosistemelor, precum şi a tendinţelor de evoluţie ale acestora, în vederea fundamentării măsurilor de protecţie și conservare a patrimoniului natural și cultural al ariei naturale protejate Lacul Snagov.

Art. 20. Activitatea de cercetare științifică din perimetrul ariei naturale protejate Lacul Snagov se desfășoară cu acordul custodelui iar datele și rezultatele cercetării vor fi puse și la dispoziția acestuia.

Art. 21. Activitatea de cercetare științifică în aria naturală protejată Lacul Snagov se va desfășura cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

CAPITOLUL VI – CONTROL ȘI SANCȚIUNI

Art. 22. Implementarea prezentului Regulament se face de către personalul custodelui și de către persoanele împuternicite ale acestuia, de persoane cu atribuţii de control şi protecţie a mediului din cadrul autorităților publice precum: Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, Poliția Română, Jandarmeria Română și altor instituții cu atribuții directe sau indirecte legate de aria naturală protejată Lacul Snagov.

Art. 23. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage după caz răspunderea civilă, materială, contravenţională sau penală, conform legislației în vigoare.

Art. 24. Personalul custodelui ariei naturale protejate Lacul Snagov își va dovedi identitatea cu legitimații emise de către custodele ariei naturale protejate Lacul Snagov, în concordanță cu legislația în vigoare.

Art. 25. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul custodelui are drept de control, de constatare și întocmire a proceselor verbale, persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte ce afectează biodiversitatea în perimetrul și vecinătatea ariei naturale protejate.

Art. 26. Sesizarea privind nerespectarea prezentului Regulament se face de personalul custodelui către instituțiile competente pentru soluționarea acestora. Custodele documentează abuzurile constatate, urmând ca infracțiunile să fie constatate și cercetate de către instituțiile competente, după caz, inclusiv de către organele de urmărire penală.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 27. Prezentul Regulament poate fi modificat de către autoritatea competentă la propunerea factorilor interesați sau a custodelui.

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?