Plan de Management ANPPS

Nr.2730/ 17.07.2007
Planul de management al ariei naturale protejate Padurea Snagov

Cap.1 Introducere si context
1.1   Scurta descriere a planului
Padurea Snagov este declarata arie protejata prin HCM 894 din 1952 si confirmata prin Legea 5/2000.
Padurea Snagov este o arie protejata pentru conservarea unor arborete, cu destinatie de cercetare stiintifica, cuprinzand elemente naturale cu valoare deosebita sub aspect dendrologic, oferind posibilitatea cercetarii in scopuri stiintifice si vizitarii in scopuri educative. Este probabil  ca presiunea turistica existenta sa creasca in viitor, periclitand aspectul natural, salbatic, nealterat de prezenta umana. Planul de management a fost elaborat in vederea unei planificari integrate a activitatilor ce trebuie intreprinse in vederea indeplinirii obiectivului major al rezervatiei, respectiv conservarea biodiversitatii.
Planul de management va sta la baza activitatii administratiei ariei   naturale protejate Padurea Snagov si se   va constitui un document de referinta pentru planificarea tuturor activitatilor legate de aria protejata.

1.2 Scopul ocrotirii ariei protejate 
Conform prevederilor OUG privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice publicate in M.O nr 442 din 29.06.2007,  aria naturala Padurea Snagov face parte din categoria parcurilor nationale (rezervatie naturala stiintifica) ce au drept scop protectia si conservarea unor esantioane cuprinzand elemente naturale cu valoare deosebita sub aspect dendrologiv (15 exemple de Fagus sylvatica). Aceasta rezervatie corespunde categoriei I.I.U.C.N.

1.3 Bazele legale
a) Elaborarea si aprobarea planului de management.
– OUG privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice publicata in M.O nr. 442 din 29/06/2007 si Ordinul 494 2005 privind aprobarea procedurilor de incredintare a administrarii si atribuire in custodie a ariilor naturale protejate.
b) Infiintarea rezervatiei
HCM nr. 894 din 1952 si confirmata prin Legea 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national- sectiune a 3- a – “zone protejate”.
c) Implementarea planului de management
– Legea 265 din data de 29/06/2006 pentru OU 195 din data de 22/12/2005 privind protectia mediului.
– Legea 407/2006 a vanatorii si a protectiei vanatului.
– Legea 26 din data 24/04/1996 Codul Silvic
– O.G. 96 din data 27/08/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national.
– H.G. 314 din data 12/06/1998 privind actualizarea limitelor amenzilor prevazute in Legea Protectiei Mediului 137/1995, republicata.
– Legea 159 din data 20/10/1999 pentru completarea Legii Protectiei Mediului 137/1995.
– Legea 31 din data de 03/04/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.

1.4 Proceduri de modificare a planului de management
In cazul in care se impun schimbari in planul de management, acestea se propun de catre custode sau de catre Agentia pentru Protectia Mediului, iar competenta aprobarii acestora revine:
– Autoritatii centrale pentru protectia mediului, cu avizul Academiei Romane, Comisia
 Monumentelor Naturii, daca se impun modificari la nivel de obiective sau actiuni, sau la nivelul regulamentului de functionare.

Cap. 11 – DESCRIEREA ARIEI
2.1. Descriere generala
2.1.1. Localizare
Aria naturala protejata Padurea Snagov este situata in Judetul Ilfov, in cadrul comunei Snagov, pe raza teritorial – administrativa a Ocolului Silvic Snagov,   padurea Snagov – Parc, UP II Snagov, ua 99 A, 99 B, 99 C.
Suprafata totala a ariei naturale protejate Padurea Snagov, este de 10 ha. Principalul punct de acces in aria naturala protejata este in comuna Ciolpani, pe D.N.1 Bucuresti – Ploiesti.
Dupa vectorizare, suprafata obtinuta este de 17,7 ha.

2.1.2. Dreptul de folosinta si administrarea terenurilor
In baza conventiei de custodie nr. 7680 din data de 22/11/2004, eliberata de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, Aria Naturala Protejata Padurea Snagov este administrata de catre Directia Silvica Bucuresti – Ocolul Silvic Snagov.
Administrarea fondului forestier se face in baza amenajamentelor silvice, proprietar fiind statul.
In prezent, se afla in desfasurare in instanta, un process intentat de catre Directia Silvica Bucuresti Primariei Snagov, pentru anularea a trei titluri de proprietate rezultate in urma punerii in posesie in baza Legii 1/2000 a unei suprafete de 4.59 ha. Restul terenului este proprietate publica a statului roman.

2.1.3. Resurse de management si infrastructura 
In vederea exercitarii custodiei exista un sediu provizoriu al administratiei ariei naturale protejate Padurea Snagov, in comuna Gruiu, Jud. Ilfov.

2.1.4. Acoperirea cu harti
Delimitarea rezervatiei s-a facut pe baza hartii amenajistice.
Administratia detine un set de harti silvice la scara 1:10.000.

2.1.5. Limitele si zonarea interna
Aria naturala protejata Padurea Snagov cuprinde o zona de protectie sticta: 1.3 ha (conform amenajamentului U.P.II Snagov – Parc)

Unitatile amenajistice in care este localizata rezervatia sunt materializate in teren prin semne specifice in concordanta cu normele tehnice privind amenajarea padurilor. Aria este cuprinsa in subparcelele 99 B din cadrul Amenajamentului Silvic al U.P.II Snagov, intre Lacul Snagov si subparcela 99 A.
Tinand seama de recomandarile studiilor de fundamentare si de prevederile amenajamentelor silvice in vigoare, incluse in O.U. nr 236/2000, Legea 462/2001, na nr.1, H.G. 230/2003 si O.M.M.G.A. 552/2003 si O.M.M.G.A. 552/2003, limitele sunt:
          N: drum asfaltat de acces catre Palatul Snagov
          S: drum asfaltat de acces catre Lacul Snagov
          E: Lacul Snagov, teren arabil
          V: drum asfaltat catre Palatul Snagov

2.2. Cadrul bio – geografic
2.2.1. Geologie si geomorfologie si soluri.
Aria naturala protejata Padurea Snagov, este situata la N de Lacul Snagov, topoclimatic incadrandu-se in Marea Campie Romana, sub tinutul campiei de tranzitie apartinand districtului geografic al Campiei Vlasiei. Geomorfologic, terenul reprezinta  in primul rand  o terasa tabulara situata pe lunca inalta, cu microdepresiuni datorate intrandurilor de lac. Altitudinea variaza intre 95- 100m. Substratul geologic aferent este constituit din depozite loessoide cu permeabilitate buna pentru aer si apa.
Hidrologic, Lacul Snagov prezinta importanta pentru fondul forestier determinand un microclimat specific sleaului de deal, mai umed.
In u.a. 99 A, se gasesc terenuri plane, rar cu inclinare slaba, cu soluri brun- roscate tipice foarte profunde, cu volum fiziologic mare, de la reavane la ce mult reavan uscate in estival, de productivitate superioara pentru cvercinee si sleauri cu stejar, bonitate superioara.
In u.a. 99 B, in zona de protectie stricta se gasesc terenuri plane sau slab la mediu inclinate, versanti spre cursul de apa, cu soluri brune- roscate tipice cel mult slab podzolite sau pseudo gleizate, dar cu volum dafic si fiziologic mijlociu, de la reavane pana la reavan uscate in estival, mijlociu pentru stejar si sleauri, bonitate mijlocie.

2.2.2. Clima
Climatologic, aria naturala protejata, Padurea Snagov se afla sub influenta climatului continental de campie, cu ierni geroase, cu zapezi substantiale, primaveri scurte, veri calduroase si toamne lungi, imprimand o temperatura medie anuala care nu depaseste 11 gr. C.
Prima zi de inghet spre toamna, spre sfarsitul lunii octombrie si inceputul lunii noiembrie, iar primavara ingheturile cele mai tarzii sunt cantonate in intervalul ultimei decade a lunii aprilie si inceputul lunii mai.
Regimul pluviometric este de 560mm/an.

2.2.3. Vegetatia
Vegetatia predominanta este cea forestiera.
Patura ierboasa este relativ saraca, cu frecventa mai mare a speciilor indicatoare de uscaciune estivala: Genista tinctoria, Fragaria vesca, Hypercum perforatum, Poa pratensis, Litospermum purpureo- coeruleum.
Ca o curiozitate pentru aceasta zona de campie este prezenta a 15 exemplare de fag (Fagus sylvica), care in mod obisnuit nu cresc la aceasta altitudine.
Alte specii de arbori existenti aici sunt: Tilia cordata, Quercus robur, Quercus cerris.

2.2.4 Fauna
Echilibrul ecologic al zonei este sustinut de urmatoarele specii de fauna:- insecte:Antipalus varipes, Laphria flava. Nitellia vera, Calliphora vomitoria, Phaencia sericata, Lucila cesar, Kiefferulus tedipediformis, Cerambyx cerdo,
–  moluste: Helix lucorum, Helix pomatia,
–  amfibieni: Rana ridibunda, Hyla arborea
–  reptile: Natrix natrix,
–  pasari: Cuculus canorus, Turdus merula, Accipiter nisus, Upupa epops, Parus major, Parus caeruleus, Oriolus medius, Sitta europaea
–  mamifere: Sciurus vulgaris, Mustela (Putorius) putorius, Meles meles, Vulpes vulpes, Felis sylvestris, Sus scrofa, Lepus europaeus, Capreolus capreolus.

2.3. Aspecte socio- economice, turism
In prezent, intreaga suprafata a ariei naturale protejate Padurea Snagov este un trup de padure compact.
Este administrata conform amenajamentului silvic. Zonarea functionala permite conservarea parcelelor din zona de protectie stricta si zona tampon.
Turismul nu este permis in zona, accesul fiind posibil in scop de cercetare stiintifica si educativa.
Pe teritoriul parcului au fost realizate de-a lungul timpului numeroase lucrari stiintifice pornind de la articole, lucrari de licenta pana la teze de doctorat.
In prezent se afla in curs de derulare o teza de doctorat referitoare la existenta fagului in zona.
La ora actuala parcul nu dispune de facilitate de cercetare.

Cap. III Evaluari si amenintari

3.1 Evaluarea mediului fizic, a biodiversitatii si a peisajului
Biodiversitatea justifica in cea mai mare masura crearea rezervatiei in primul rand prin componentele botanice (fag, ghiocel), dar si faunistice. Exista unele informatii cu privire la biodiversitatea rezervatiei, dar se constata numeroase goluri  de informatie care trebuie completate. Sunt necesare unele studii de inventariere si cartare  a biodiversitatii pentru a identifica grupurile si zonele in care biodiversitatea necesita masuri mai speciale de protectie.
Pana in prezent, padurea a fost bine gospodarita gasindu-se intr-o stare buna de conservare, fiind exclusa de la taiere.
Fauna este reprezentata de mamifere si pasari. In rezervatie s-a inregistrat un numar mic de specii de lilieci cu rol ecologic important.

3.2 Evaluare pentru educatie si constientizare
Populatia locala nu are inca o imagine clara asupra activitatilor si scopurilor rezervatiei.
Se poate mentiona ca nivelul de constientizare este mai ridicat in cadrul scolilor din comunele din zona.
Pentru programele de constientizare trebuie avute in vedere urmatoarele grupuri tinta: populatia locala, copii (elevi), profesori, administratie publica locala, mass- media, agentii economici, sponsori, O.N.G.- uri, organizatii regionale/ nationale, preotii.
Pentru realizarea constientizarii in functie de grupurile tinta trebuie folosite urmatoarele mesaje cheie:
–  pastrarea unicitatii peisajului
–  nevoia conservarii si protejarii biodiversitatii
–  dezvoltarea durabila a zonei
–  implicarea comunitatilor in activitatile custodelui rezervatiei
–  transmiterea imaginii rezervatiei.

Cap. IV Actiuni
Tema: Elemente naturale
OBIECTIV: Fundamentarea stiintifica
Indeplinirea obiectivelor principale ale rezervatiei:
–  inventarierea faunei si a florei; A1
–  protejarea faunei si florei prin monitorizare; adoptarea de masuri speciale de protectie ori de cate ori este necesar; A2
–  includerea conceptelor legate de conservarea bioiversitatii si a nealterarii peisajului in planurile de urbanism; A3
–  crearea de harti GIS care sa prezinte localizarea si starea de conservare a habitatului; A4
–  stabilirea cu exactitate a vecinatatii rezervatiei unde activitatile omenesti pot influenta rezervatia; A5.

Tema: EDUCATIE SI CONSTIENTIZARE
OBIECTIV: Constientizarea publicului cu privire la importanta ariei
–  informarea publicului si schimbarea atitudinii si comportamentului vizitatorilor prin constientizare; A6
–  imbunatatirea atitudinii comunitatilor locale si a factorilor de decizie fata de valorile ariei naturale protejate prin informare, constientizare si consultare; A7
–  amplasarea de panouri educative si informative in teren si intretinerea lor; A8
–  elaborarea unei strategii de educatie, constientizare; A9
–  editarea de materiale educationale si informative
–  colectare si furnizare de date pentru pagina web; A11

Tema: MAMANGEMENT
OBIECTIV: Adoptarea masurilor de administrare eficienta
–  asigurarea resurselor umane, financiare si fizice necesare atingerii obiectivelor planului de management, obtinand in acelasi timp recunoasterea locala, nationala si internationala; A 12
–  intalniri de lucru cu administratiile publice pentru informari reciproce; A 13
–  promovarea imaginii rezervatiei prin participarea la manifestatii nationale si internationale, mass- media; A14
–  realizarea unor actiuni si materiale informative legate de reteaua Natura 2000; A 15
–  marcarea in teren a limitelor ariei protejate si a limitelor zonei de protectie stricta; A 12
–  comunicarea limitelor si a zonarii interne catre Directiile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ale Consiliului Judetean Ilfov; A 16
–  monitorizarea efectelor aplicarii planurilor de management cu luarea de masuri in consecinta; A 17
–  materializarea limitelor pe teren si mentionarea acestora; A 18

Cap. V- MONITORIZAREA IMPLEMENTARII PLANULUI DE MANAGEMENT

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?