Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

HABITATE

7210* Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi specii din Caricion davallianae –acest tip de habitat, prioritar în conservare, este destul de rar în ţara noastră. Astfel, prezenţa lui este menţionată din Câmpia Română (Căldăruşani, judeţul Ilfov), Depresiunea Braşovului şi zona colinară din Transilvania (Valea Morii) (Mountford şi colab. 2008). În cursul cercetărilor efectuate în 2011 în zona Snagov, a fost identificat pe partea dreaptă a lacului, în Coada Căţelului (N44º43’14.6″, E26º11’06.3″), pe o suprafaţă de circa 300 mp. Speciile caracteristice acestui habitat sunt şi dominante: Cladium mariscus, Phragmites australis (Stuf), Schoenoplectus tabernaemontani (Pipirig). Alte specii de floră notate sunt: Typha angustifolia (Papură cu frunza îngustă), Hydrocharis morsus-ranae (Iarba broaştelor), Thelipteris palustris (Ferigă de baltă), Calystegia sepium (Cupa vacii), Ceratophyllum demersum (Cosor), dar şi Amorpha fruticosa (Salcâmul pitic) care este specie invazivă, cu impact negativ asupra habitatelor naturale şi seminaturale. Vegetaţia ajunge la o înălţime de 100-130 cm şi are o acoperire de aproximativ 95%. În timpul vizitelor în teren efectuate nu au fost observate specii Natura 2000 în cadrul acestui habitat.

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition este un habitat ce caracterizează bazinele cu ape eutrofice, lacuri, bălţi, ghioluri, crovuri, braţe moarte, canale de irigaţie, canale de drenaj situate pe cursul inferior şi mijlociu al celor mai multe râuri din ţară, precum şi în Delta Dunării (Mountford şi colab. 2008). În zona Snagov a fost identificat în „cozile” lacului (N44º42’10.7″, E26º09’34.1″, alt. 96 m; N44º42’22.9″, E26º09’36.6″, alt. 101 m; 44º42’32.1″, E26º09’28.9″, alt. 100 m; N44º43’35.3″, E26º09’28.8″, alt. 93 m; N44º44’21.6″, E26º12’20.2″, alt. 83 m; N44º44’26.9″, E26º11’29.3″, alt. 86 m) pe suprafeţe cuprinse între 1 şi 10 mp, printre stufăriş, păpuriş şi la marginea fitocenozelor cu Nelumbo nucifera. Speciile caracteristice şi dominante sunt: Lemna minor (Lintiţă), Spirodela polyrhiza, Salvinia natans (Peştişoară). Fitocenozele acestui habitat sunt natante, dar se întrepătrund cu stufăriş sau păpuriş care pot ajunge la peste 2 m înălţime. Acoperirea
realizată este de peste 95%. Plantele rare întâlnite adăpostite de acest habitat sunt: Wolffia arrhiza, Salvinia natans, Najas minor.
De asemenea, 3150 este habitat adecvat pentru Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel), plantă care a fost raportată în trecut din mai multe zone ale lacului Snagov, dar care a fost identificată de noi până în prezent doar la Siliştea Snagovului, în afara ariei protejate ANPLS. Speciile asociate cu Aldrovanda vesiculosa sunt: Thypha angustifolia, Wolffia arrhiza, Lemna trisulca, Salvinia natans, Hydrocharis morsus-ranae, Phragmites australis, Ceratophyllum demersum, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Sparganium ramosum. Au putut fi număraţi 7 indivizi, dar cu siguranţă în ochiurile stufărişului ar putea fi mai multe exemplare. Alte specii de floră identificate în habitatul 3150: Lemna trisulca, Phragmites australis, Typha latifolia, Typha angustifolia, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus-ranae, Sparganium ramosum, Potamogeton natans, Alisma plantago-aquatica, Ranunculus rionii, Butomus umbellatus, Carex riparia, Lysimachiavulgaris, Lycopus europaeus. Dintre factorii cu impact negativ asupra habitatului 3150 menţionăm: prezenţa speciilor alohtone (Nelumbo nucifera, Azolla filiculoides, Elodea canadensis), seceta, îndiguirea malurilor, utilizarea ambarcaţiunilor care determină formarea de valuri ce împiedică dezvoltarea fitocenozelor cu lintiţă şi peştişoară, caracteristice apelor stagnante. În Coada Lungă frunzele de Nelumbo nucifera (Lotus indian) umbresc fitocenozele cu lintiţă şi peştişoară determinând reducerea suprafeţelor habitatului.

3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale – este caracteristic bazinelor acvatice ( lacuri, bălți, ghioluri, brațe moarte), apelor lin curgătoare (canale de drenaj, canale de irigaţie), având ca şi caracteristică, din punct de vedere al mineralizării, o apă distrofică până la mijlociu eutrofică. Dezvoltarea şi evoluţia acestui habitat este strâns legată de evoluţia reţelei hidrografice din România (Mountford şi colab. 2008). Are o răspândire destul de largă, fiind raportat în toate regiunile ţării. La Snagov a fost identificat în mai multe zone (N44º42’24.8″, 26º09’38.6″, alt. 99 m; N44º43’42.8″, E26º10’00.7″, alt. 80 m; N44º44’21.1″, E26º12’20.9″, alt. 83 m), dar suprafeţele cele mai însemnate, ajungând până la circa 5000 mp, se află în afara ariei protejate, spre Siliştea Snagovului şi Sanţu Floreşti. Vegetaţia este natantă şi are o acoperire de circa 95%. Speciile caracteristice şi dominante sunt Nymphaea alba (Nufăr alb), Nuphar luteum (Nufăr galben) şi Potamogeton natans. Alte plante prezente în
habitat sunt: Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton crispus, Lemna minor. Nu au fost identificate specii rare, în schimb speciile caracteristice sunt concurate de Nelumbo nucifera (Lotus indian) – cu comportament invaziv (pe lacul Snagov).

91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun – sunt caracterizate de prezenţa speciilor de stejar, dar și a fagului (Fagus sylvatica) (Doniţă şi colab. 2005), specie care mai rar pare în zona de câmpie. Stratul arborilor este alcătuit din Quercus cerris (Cer), Quercus pedunculiflora, Fagus sylvatica subsp. moesica (Fag), Acer platanoides, Prunus avium (Cireş), Sorbus torminalis (Scoruş), Acer campestre, Acer tataricum, Pyrus pyraster, Malus sylvestris.
Pe marginea lacului mai apar Populus canescens, Populus alba, Salix alba.
Stratul arbuştilor cuprinde specii precum Cornus mas (Corn), Cornus sanguinea subsp. australis (Sânger), Crataegus monogyna (Păducel), Euonymus europaeus (Salbă moale), Euonymus verrucosus (Salbă râioasă), Ligustrum vulgare (Lemn câinesc), Viburnum lantana (Călin).
În stratul ierburilor au fost notate, printre altele, Glechoma hirsuta, Geum urbanum, Ajuga genevensis, Asperula taurina, Galium odoratum, Brachypodium sylvaticum, Campanula persicifolia, Carex divulsa, Dactylis glomerata, Lathyrus niger, Lathyrusvenetus, Sedum maximum, Pulmonaria officinalis, Asarum europaeum, Arum orientale, Geranium phaeum, Tamus communis, Veronica chamaedrys, Melica uniflora, Polygonatum latifolium, Scutellaria altissima, Stachyssylvatica, Hedera helix.
Habitatul este propice pentru specii rare de orhidee precum: Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, Cephalanthera damassonium, Epipactis helleborine.
Deşi nu a fost găsit în zona cercetată, ar putea fi prezent, de asemenea, Himantoglossum caprinum, specie rară, protejată la nivel comunitar.
Prezenţa speciilor alohtone (Parthenocissus inserta, Acer negundo, Ailanthus altissima) poate reprezenta un factor cu impact negativ asupra structurii acestei păduri. Menţionăm că pădurile de pe marginea lacului Snagov se întind pe mai multe sute de hectare, dar inventarierea s-a făcut de-a lungul lacului, pe o adâncime de până la 100 m. Este posibil ca, în afara perimetrului de inventariere, unele corpuri de pădure să aibă o structură diferită şi să fie încadrate în alte tipuri de habitate.

Sursa date: Plan de management și Regulament RNLS + studii științifice aferente.
Sunt interzise copierea, multiplicarea și/sau preluarea de informatii (text – imagini) – fără acordul scris al Fundației Snagov.

AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

Total Page Visits: 191 - Today Page Visits: 2