Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

LEGISLAȚIE – Protecția mediului

Legislație Specifică = Baza legală pentru ariile naturale protejate din Zona Snagov
Legislație Internațională (tratate, conventii, acoduri)
Legislație Națională (rezulta obligatii .. din multe legi si acte normative)
Alte acte normative

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Baza legală pentru aria naturală protejată 

Specifică (dedicată): 
HCM 894/1952: RNCS = Rezervația Naturală Complexă Snagov (1147.2ha) : HCM 894/1952
L5/2000: ANPLS = Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” (100ha) + ANPPS = Aria Naturală Protejată “Pădurea Snagov” (10ha)
MO 318bis 18.05.2015: Planul de Management (??pag) si Regulamentul (??pag) ANPLS

+++

Protectia mediului in Zona Snagov este guvernata de o serie de acte legislative in vigoare, care se completeaza si cu diverse documente justificative primite de-a lungul activitatii de la institutiile abilitate.

Legislația internațională cu aplicabilitate în Europa:
1) Convenţia de la Bonn / 23 iunie 1979 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, ratificată prin Legea nr. 13/1998.
2) Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare, Rio 1992, prin: Declaraţia de la Rio asupra mediului şi dezvoltării se referă la principiile fundamentale ale relaţiilor dintre mediu şi dezvoltare;
3) Convenţia asupra diversităţii biologice ocazie cu care biodiversitatea a fost definită ca “variabilitate a lumii vii indiferent de treptele acesteia de organizare, pornind de la gene şi specii ajungând până la biocenoze şi complexe de ecosisteme”, ratificată prin Legea nr. 58/1994.
4) Reuniunea de la Johannesburg a Şefilor de Stat şi de Guverne din septembrie 2002, cunoscută şi sub numele de „Rio+10”, unde a fost reluată, reanalizată şi aprofundată problematica conceptului de dezvoltare durabilă.
5) Directiva Consiliului Europei nr.74/409/CCE, privind conservarea păsărilor sălbatice, denumită în continuare Directiva Păsări, are ca obiect speciile de păsări care se regăsesc în stare sălbatică pe teritoriul european al statelor membre, având ca obiective protecţia, gestionarea şi reglementarea statutului acestor specii precum şi a exploatării lor.
6) Directiva Consiliului Europei nr.92/43/CCE, referitoare la conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice, denumită în continuare Directiva Habitate, are ca obiect habitatele şi speciile din fauna şi flora sălbatică de interes comunitar, având ca obiective menţinerea sau dacă este posibil, restabilirea tipurilor de habitate naturale şi a habitatelor speciilor într-o stare de conservare favorabilă, pe cuprinsul arealelor de răspândire naturală. Această Directivă este transpusă prin OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
7) Convenţia europeană a peisajului/2000 – Convenţia de la Florenţa, ratificată prin Legea nr. 451/2002. 

Legislația națională:
1) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
2) Ordonanța de Urgență nr. 154 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.
3) Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
4) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265 / 2006.
5) Legea nr. 462 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
6) Legea nr. 5/06.03.2000 – privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea III – a – Zone Protejate, prin care sunt numite Rezervații și monumente ale naturii (la nr. 2560 din Anexa nr. I – Lacul Snagov, respectiv la nr. 2561 din Anexa nr. I – Pădurea Snagov);
7) Hotararea Consiliului de Ministri nr. 894/1952 de numire a ariilor naturale protejate Lacul Snagov și Pădurea Snagov;
8) Decretul nr. 142/1952 pentru declararea unor comune din raionul Snagov, regiunea București ca “stațiuni recreative muncitorești”;
9) HG 230/4.03.2003 – privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor nationale și parcurilor naturale și constituirea administrării acestora;
10) Ordin nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;
11) Legea nr. 107/1996 – Legea Apelor;
12) OUG nr. 3/2010 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996;
13) Ordinul nr. 920/2003 pentru aprobarea Regulamentului de navigație pe lacul Snagov;
14) Ordin nr. 417/20.03.2002 – pentru aprobarea Regulamentului privind obținerea certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de
agrement;
15) Legea nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic;
16) OM nr.1830/2007 – pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărtilor strategice de zgomot;
17) Hotarare nr. 321 din 14 aprilie 2005 – privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;
18) STAS 100009 – 88 – (cu precizarea valorilor LAF max,LA eq, LAF min) => corespunzatoare zonelor de recreere și odihnă, zone de tratament medical și balneo – climateric);
19) Legea nr. 13/11.03.1993 – pentru aderarea României la Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979 – Convenția de la Berna;
20) Legea nr. 13/8.01.1998 – pentru aderarea României la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979 – Convenția de la Bonn;
21) Legea nr. 451/08.07.2002 – pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000;
22) Legea nr. 5/1991 – pentru ratificarea Convenției asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, 2 februarie 1971 (M.Of. nr. 18/26.01.1991);
23) Ordin al MAPPM nr. 756/1997 – Reglementare privind evaluarea poluării mediului, stabilește procedurile și normele tehnice privind identificarea prejudiciilor aduse mediului, în scopul determinării responsabilităților pentru remedierea acestora;
24) Normativ NTPA 001/2005 – privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptori naturali;
25) Normativ NTPA 002/2005 – privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare;
26) Hotărârea nr. 1581 din 8 decembrie 2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;
27) Legea nr. 345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
28) Ordin nr. 963 din 13 septembrie 2006 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 439/2002 pentru aprobarea organizării acțiunii de voluntariat în domeniul protecției mediului;
29) Legea Codului Silvic nr. 46/2008, prin care se reglementează activităţile ce se desfăşoară în fondul forestier de stat şi/sau privat;
30) Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
31) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009.
32) Ordinul nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
33) Hotărârea nr. 323 din 31 martie 2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor și uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum și ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
34) Ordin nr. 159 din 24 iunie 2011 privind aprobarea condițiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/ sportiv și modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate;
35) Legea nr. 117 din 15 iunie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;
36) Ordinul Ministerului Sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Nromelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, care prevede efectuarea lucrărilor de dezinsecție ori de câte ori este nevoie, dar nu la intervale mai mari de 3 luni;
37) Ordin nr. 1710 din 1 noiembrie 2007 privind aprobarea documentației necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes național;
38) Normativ din 1 noiembrie 2007 de conținut al documentației necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes național;
39) Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 (M.O. nr. 739/31.10.2007) privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a Rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
40) Regulamentul din 24 aug. 2007 de navigație pe Dunăre în sectorul românesc;
41) Ordinul nr. 88 din 24 ian. 2008 pentru modificarea și completarea Regulamentului de navigație pe Dunare în sectorul romanesc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007;
42) Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura;
43) Legea nr. 298 din 28 iunie 2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura;
44) Ordinul nr. 107/2010 – privind aprobarea Planului de ajustare a efortului de pescuit;
45) Legea nr.108/2010 – privind administrarea porturilor și a căilor navigabile;
46) Ordinul nr.15/2011 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ / sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ / sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit recreativ / sportiv.
47) Legea nr. 54 din 19 martie 2012 privind desfășurarea activității de picnic.
48) Legea nr. 215/2001 a adminstrației publice locale. 

Alte documente justificative care ajuta la sprijinirea protectiei mediului in Zona Snagov:
1) Adresa Politia Ilfov 496825/12.05.2009 – conditii de avizare focuri de articifii conform Lege 126/1995 privind regimul materiilor explozive. 
2) Comunicat de presa Politia Ilfov din 29.05.2009 – necesitatea (conform legislatie) de a solicita avizul custodelui ANPLS pentru focurile de artificii. 
3) Adresa Primaria Snagov 1671/08.92.2008 – reconfirmare existenta ANPLS
4) Planul de Management si Regulamentul ANPLS – realizate de Custode si depuse spre aprobare Directiei Generale Protectia Naturii si Managementul Ariilor Protejate din cadrul Ministerului Mediului (inca din dec. 2008)

———————————————————-
Link-uri utile:
www.mmediu.ro – Ministerului Mediului si Padurilor

www.anpm.ro – Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) 
www.apmif.anpm.ro – Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov (APM Ilfov) 
www.acad.ro/comisiiAR/comisii_CMN.htm – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN)
www.natura2000.ro – Reteaua ecologica europeana Natura 2000

ONG-uri din domeniul protectiei naturii: www.natura2000.ro * www.sor.ro * eco-civica.ro * www.milvus.ro * www.greenpeace.ro * www.pronatura.ro * www.romania.panda.org

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?