Regulament Organizare ANPPS

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ARIEI NATURALE PROTEJATE  PADUREA SNAGOV

CAPITOLUL 1 
INFIINTAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA SI MANAGEMENTUL Ariei Naturale Protejate -Padurea Snagov

Art.1.
(1)  Aria Naturala Protejata – Padurea Snagov este guvernata de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si   faunei salbatice, aprobata cu modificari prin Legea nr.462/2001.
(2)  Termenul   care denumeste in textul prezentului regulmanet Administratia Ariei Naturale Protejate – Padurea Snagov   este Ocolul Silvic Snagov (OSS).
(3)  Termenul care denumete in textul prezentului regulament Aria Naturala Protejata – Padurea Snagov este (ANPPS).

Art. 2.
Aria Naturala Protejata – Padurea Snagov are drept scop protectia si conservarea unor arborete, cu destinatia de cercetare stiintifica, cuprinzand elemente naturale cu valoare deosebita sub aspect dendrologic, oferind posibilitatea cercetarii in scopuri stiintifice si vizitarii in scopuri educative.

Art. 3. 
Limitele Ariei Naturale Protejate – Padurea Snagov , conform cu suprafetele stabilite in Legea nr.5/2000, sunt cele reprezentate , aprobate prin Hotararea de Guvern nr.230 din 4 martie 2003. Suprafata ANPPS este de: 10ha.

Art. 4.
Zonarea interna a Ariei   Naturale Protejate – Padurea Snagov cuprinde:
·  Zona de conservare speciala: 1.3ha;
·  Zona tampon: 8.7ha

Art.5. Responsabilitatea managementului Ariei Naturale Protejate – Padurea Snagov revine Ocolului Silvic   Snagov, subunitate a Directiei Silvice Bucuresti din cadrul Regiei Nationale a Padurilor “Romsilva”, infiintata prin HG 1105 din 2003, privind reorganizarea RNP “Romsilva”, cu anexa 2 modificata de HG 160 din 2004. OSS asigura coordonarea unitara a tuturor activitatilor de pe raza sa, in vederea conservarii biologice si a utilizarii durabile a resurselor naturale in conformitate cu planul de management si zonarea interna a parcului. Planul de management si prezentul regulament, elaborate in baza OUG 236/2000 din 24/11/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, sunt avizate de Academia Romana si aprobate de Autoritatea Centrala pentru Protectia Mediului.

CAPITOLUL II
ACTIVITATI PERMISE PE RAZA ANPPS SI OBLIGATII LEGATE DE DESFASURAREA ACESTOR ACTIVITATI

Silvicultura, vanatoare si pescuit.

Art.6. Silvicultura
(1)  Pe terenurile care fac parte din fondul forestier national inclus in Aria Naturala Protejata – Padurea Snagov se executa numai activitati silvice prevazute in amenajamentele silvice ( atat pentru padurile de stat cat si padurile private), cu respectarea reglementarilor in vigoare privind zonarea functionala a padurilor. Pe teritoriul ANPPS activitati silvice nu se pot face pe baza de studii sumare de amenajare.

(2)  Amenajamentele silvice, atat pentru fondul forestier de stat cat si pentru cel privat de pe raza ANPPS, nu pot fi supuse aprobarii decat cu avizul OSS in scopul punerii in concordanta cu Planul de Management al ANPPS. Beneficiarul amenajamentului invita un reprezentant al ANPPS la conferintele de amenajare.

(3)  ANPPS are dreptul de a verifica aplicarea in practica a tipului, intensitatii si volumului taierilor aplicate in fondul forestier national si in vegetatia forestiera in afara fondului forestier national de pe raza ANPPS, urmand a sesiza Directia Silvica Bucuresti si Serviciul de Arii Protejate si Silvoturism din cadrul Regiei Nationale a Padurii “Romsilva”,  in cazul constatarii unor nereguli in fond forestier national de stat si respectiv Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare   in cazul constatarii unor nereguli in fondul forestier national   privat. In acest scop,  structurile de administrare silvica sunt obligate sa inainteze OSS imediat dupa constituire actele de punere in valoare, inainte de inceperea lucrarilor de exploatare a masei lemnoase.

Art.7. Vanatoare
1) Actiunile de evaluare a vanatului si de interpretare a rezultatelor se fac de catre gestionarul fondului de vanatoare. Gestionarul fondului de vanatoare are obligatia de a anunta cu o saptamana inainte OSS despre intentia de organizare a evaluarii vanatului, urmand sa se ajunga la comun accord in ceea ce priveste data evaluarii .

2) Pe raza ANPPS activitatea de vanatoare se va face in conformitate cu legislatia in domeniu, respectandu-se reglementarile privind restrictionarea vanatorii.

3) Pentru situatii de exceptie ( pagubele produse de vanat), OSS poate solicita derogari in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.8. In cazul producerii de fenomene de forta majora (incendii,calamitati naturale), institutiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene conform prevederilor OM 552/26.08.2003, cu obligativitatea instiintarii de urgenta a OSS.

Pasunat si cosit

Art.9. Pe raza ANPPS nu este permis accesul animalelor domestice apartinand comunitatilor, asociatiilor, firmelor sau persoanelor fizice si nu este permisa extragerea prin orice mijloace a oricarui tip de vegetatie forestiera.

Utilizarea altor resurse

Art.10. 
Recoltarea de plante din flora salbatica de pe teritoriul ANPPS este interzisa.
2)  Colectarea de specii de flora se poate face doar in scop stiintific si numai cu acordul scris al OSS.

Art.17. 
Capturarea fara drept a oricaror specii din cadrul faunei salbatice a ANPPS nu este permisa. Nu este permisa distrugerea barlogurilor, cuiburilor pasarilor sau colectarea oualor acestora in ANPPS.

Art.18.   Recoltarea humusului si a solului este interzisa pe intreaga suprafata a ANPPS.
Art.19. Extragerea de resurse minerale si captarile de apa in scopuri comerciale si industriale sunt interzise pe intreaga suprafata a ANPPS.

Constructii

Art.20. In ANPPS nu exista constructii si este interzisa realizarea de constructii, fie acestea permanente sau temporare.
OSS are obligatia sa sesizeze institutiile abilitate la demararea de constructii in vederea verificarii legalitatii.  

Cercetare stiintifica

Art.21. 
(1)  cercetarea stiintifica in ANPPS avand ca scop conservarea patrimoniului dendrologic si peisagistic al ANPPS este promovata de OSS.
2)  Recoltarea de probe si esantioane pentru temele de cercetare stiintifica, analize sau ca material educativ se face conform protocoalelor stabilite cu OSS. 
3)  Activitatile de cercetare stiintifica pe teritoriul ANPPS se desfasoara cu avizul OSS, care sprijina logistic si financiar, in limita posibilitatilor acestei activitati.

Art.23.

 1) Activitatile de cercetare stiintifica in ANPPS efectuate de colaboratorii externi se vor desfasura pe baza de contracte de cercetare cu Directia Silvica Bucuresti.

2)  Introducerea de specii alohtone (specii care nu apar si care nu au existat nici in trecut in mod natural pe suprafata ANPPS este interzisa.
3)  Reconstructia naturala a habitatelor deteriorate se va face pe baza unui studiu stiintific avizat de Directia Silvica Bucuresti si ulterior de Academia Romana.

4) In cazul aparitiei unor specii invazive de plante si animale care pericliteaza 
integritatea ecosistemelor se vor lua masuri de stopare si eliminare a acestora pe baza unei documentatii avizate de Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane si cu aprobarea autoritatii centrale care raspunde de mediu.

Turism, reguli de vizitare

Art.24.
Accesul persoanelor in ANPPS este permis numai pe traseele oficiale, insotite de un delegat al OSS , exceptie facand:
a)  Membrii Capitaniei Snagov;
b)  Administratia OSS sau ale altor structuri care administreaza fondul forestier si vegetatia forestiera din afara fondului forestier national sau imputerniciti ai acestora.
c)  Institutii abilitate sa efectueze controale specifice pe raza ANPPS.

Art.25.
(1)  Vizitarea rezervatiei se face pe baza achitarii unui tarif de vizitare propus de custode si aprobat de autoritatea centrala care raspunde de mediu.
(2)  Vizitarea ANPPS se face numai in baza acordului scris al OSS, in scopuri stiintifice sau pentru constientizarea valorilor dendrologice, exceptie facand persoanele care intra sub incidenta art.24.

Art.26. Comercializarea de produse alimentare in zona ANPPS este strict interzisa.

Art.27. Deschiderea de noi trasee si amplasarea panourilor indicatoare si informative se face numai cu aprobarea OSS.

Art. 28. Camparea pe teritoriul ANPPS este strict interzisa.
Art.30. Aprinderea focului pe teritoriul ANPPS este strict interzisa.
Art.31. Regimul deseurilor pe teritoriul ANPPS se reglementeaza astfel: 
a)  este interzisa abandonarea deseurilor de orice fel pe teritoriul ANPPS;
b)  turistii au obligatia de a evacua deseurile pe care le genereaza pe timpul vizitarii ANPPS. Deseurile vor fi evacuate in afara ANPPS in locuri special amenajate pentru colectare. 
Art.32. Folosirea radiourilor, casetofoanelor a altor instrumente muzicale precum si tonalitatile inalte ale  vocilor  intr-o maniera care provoaca deranjarea linistii naturii si deranjarea celorlalti turisti este interzisa in ANPPS.

Art.33. Circulatia bicicletelor pe teritoriul ANPPS este strict interzisa.
Art.34. Circulatia autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor si a altor vehicule cu motor care folosesc  combustibili traditionali este permisa numai pe drumurile publice si pe cele forestiere pana in dreptul indicatoarelor sau a barierelor care le limiteaza accesul.
Art.35. Este strict interzisa distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum si a placilor, stalpilor sau a semnelor de marcaj.
Art. 36. Fotografierea sau filmarea in scop comercial fara aprobare nu este permisa in ANPPS. Cei interesati pot obtine permis de la ANPPS, contra platii tarifului aprobat.

CAPITOLUL   III
SANCTIUNI

Art.37. Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, penala, materiala sau civila conform legislatiei in vigoare.

Art.38.
1)  Incalcarea   altor prevederi ale Regulamentului se sanctioneaza potrivit dispozitiilor leagale in vigoare.
2)  Incalcarea acelor prevederi din prezentul Regulament care nu isi gasesc corespondent in legislatia actuala va fi reglementata prin acte legislative ulterioare.

CAPITOLUL IV
DISPOZITII FINALE

 Art. 39. Aplicarea prezentului regulament se face de catre personalul OSS. Personalul imputernicit sa aplice Regulamentul isi va dovedi identitatea cu legitimatii al caror format va fi  facut public  in mass-media si pe panourile informative de la intrarile in Parc.
Art.40. Administratia OSS se imputerniceste cu aplicarea prevederilor legislatiei de mediu in vigoare, a codului silvic, legislatiei in vigoare privind contraventiile silvice, legile vanatorii ( Legea Protectiei Mediului 137/1995 republicata in M.O 17.02.2000, Legea 26/1996 – Codul Silvic, Legea 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, Legea 103/1966 a fondului cinegetic si a protectiei vanatului republicata in M.O 328 din 17.05.2002), H.G. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari prin Legea 462/2001. 
Art. 41. OSS are obligativitatea de a sesiza institutiile abilitate despre toate incalcarile prezentului regulament a caror solutionare nu tine de competenta OSS.

Art.42. Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea OSS, cu acordul Consiliului Stiintific.

Sef. Ocol,
Ing. Daniel Berceanu

Monitoringul implementarii planului de management

Tema

Asigurarea faptului ca aplicarea planului de

management este sistematic monitorizata, inregistrata si evaluata si ca planul este adaptat corespunzator

 

Obiective

Corspondenta obiectiv- actiuni

Indicatorul monitorizat

Completarea inventarierii, florei,

 faunei si habitatelor

A 1

Baza de date, specii si habitate

Monitorizarea activitatilor efectuate de localnici in vecinatatea   rezervatiei

A 5

Patrule, informatii, vizitatori/localnici

Implementarea unui sistem de colectare informatii suplimentare de la voluntari si vizitatori

A 1, A 2

Informatii inregistrate si prelucrate

Efectuarea de evaluari ale constientizarii si intelegerii scopurilor rezervatiei inainte si dupa efectuarea programelor si activitatilor de educatie si constientizare

A 6, A 11

Localnici constientizati, chestionare si rezultate monitoring

Realizarea unui sistem de raportare a activitatii custodelui

Raportari

Efectuarea de verificari anuale ale semnelor de hotar

A 18

Patrule

Analiza anuala a realizarii planului de management si adaptarea in consecinta a actiunilor din planul de management

A 2 si A 17

Raport anual, modificari operate

Monitorizarea activitatilor efectuate de localnici in vecinatatea rezervatiei

A 5

Patrule, informatii, vizitatori/localnici

Implementarea unui sistem de colectare informatii suplimentare de la voluntari si vizitatori

A 1, A 2

Informatii inregistrate si prelucrate

Efectuarea de evaluari ale constientizarii si intelegerii scopurilor rezervatiei inainte si dupa efectuarea programelor si activitatilor de educatie si constientizare

A 6- A 11

Localnici constientizati, chestionare si rezultate monitoring

Realizarea unui sistem de raportare a activitatii custodelui

Raportari

Efectuarea de verificari anuale ale semnelor de hotar

A 18

Patrule

Analiza anuala a realizarii planului de management si adaptarea in consecinta a actiunilor din planul de management

A 2 si A 17

Raport anual, modificari operate

 

 

ANEXA:
Amenintari / Probleme (punct de vedere al specialistilor silvici):
Primaria Sangov a acordat trei titluri de proprietate, in baza Legii 1/2000 pe 4.59 ha, din suprafata ariei protejate. In urma improprietaririi s-au constatat urmatoarele: reconstituire de fond forestier pe anexe de arabil, astfel incat sa nu fim solicitati pentru semnaturi si delimitarea amplasamentului stabilit de catre Ocolul Silvic, de asemenea,  nu am fost chemati la punerea in posesie; reconstituire in amplasamente exceptate de la retrocedare, conform O.M. 547/2004, O.M. 555/2002; retrocedare de teren arabil pe amplasamente cu fond forestier in varsta de 180 ani ( la data exproprierii de catre regimul comunist a terenului arabil pretins ca exista pe acest amplasament padurea avea aproximativ 120 ani).
Directia Silvica a actionat in instanta Primaria Snagov in vederea anularii celor trei titluri de proprietate pentru o suprafata de 4.59 ha. La momentul de fata cele doua institutii se afla in litigiu.
In situatia mentinerii regimului de proprietate private a suprafetei indicate, custodele va face demersuri pentru alocarea de compensatii celor trei proprietar, in conformitate cu normativele in viguare (2006).

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?